Социално-отговорна кампания

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА B2B Media 2020

СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНА КАМПАНИЯ

#ПОСАДИ БЪДЕЩЕ е социално-отговорна кампания на Орбико България ЕООД, обхващаща две направления и която има пряко отношение към опазването на околната среда и здравето на човека.

Кампанията е с дългосрочен характер и представлява съвкупност от мерки, които запазват естествения баланс между природата и грижата за човешкото здраве.

Първия етап на нашата кампания е свързан с ежегодно засаждане на дръвчета на територията на град София. Стартираме този проект през 2020 година, като първоначалния ни план включваше засаждане на петнадесет броя иглолистна растителност през месец май, но поради извънредната епидемична обстановка, около Covid-19, се наложи да отложим събитието за месец септември. В тази активност ще участват наши колеги, които ще се включат в този процес. Този акт носи дълбоко послание, а именно, че ЗАЕДНО посаждаме семето на доброто за нашето общо бъдеще и поколенията след нас.

Главната ни цел е да превърнем тази инициатива в традиция, която със своята социална отговорност да бъде пример  за обществото.

Според Световната здравна организация (СЗО) замърсяването на въздуха е най-големият риск за здравето в Европейския Съюз (ЕС), свързан с околната среда. Всяка година в ЕС то води до около 40000 случая на преждевременна смърт, която е причина за външни разходи, свързани със здравето, в размер на стотици милиарди евро. Жителите на градските райони са особено уязвими. Праховите частици, азотният диоксидитропосферният озон са замърсителите на въздуха, които причиняват повечето от тези преждевременни смъртни случаи.

Според ЕАОС около една четвърт от европейските жители на градски зони са изложени на нива на замърсяване на атмосферния въздух, надвишаващи някои от стандартите на ЕС за качеството на въздуха, а до 96 % от гражданите на ЕС, живеещи в градовете, са изложени на нива на атмосферно замърсяване, за които СЗО приема, че са вредни за здравето. Замърсяването на въздуха обикновено засяга жителите на градовете повече, отколкото жителите на селски райони — гъстотата на населението в градските зони означава, че повече замърсители се освобождават в по-голям мащаб (например от автомобилния транспорт), а разсейването се постига по-трудно, отколкото в селските райони.

Едно възрастово дърво може да поеме до 150 кг CO 2 годишно. Поради това дърветата играят важна роля в смекчаването на изменението на климата. Дърветата спомагат за подобряване на качеството на въздуха, особено в градовете с висока степен на замърсяване, правейки ги по-здравословно място за живеене.

Големите дървета са отлични филтри за градски замърсители и фини прахови частици. Те абсорбират замърсяващите газове (например въглероден оксид, азотни оксиди, озон и серни оксиди) и филтрират малки частици от въздуха, като прах, сажди или дим, като ги задържат на повърхността на листата и кората.

Проучванията показват, че градските зелени площи и възможността за достъп до тях спомагат за подобряване на физическото и психическото здраве на хората, например чрез понижаване на кръвното налягане и намаляване на стреса. Това, от своя страна, допринася за благосъстоянието на градското население.

Необходимо е днес да засаждаме дървета за бъдещите поколения, призовава Организацията за прехрана и земеделие на ООН!

Нашата социално-отговорна кампания #ПОСАДИ БЪДЕЩЕ е немислима без подкрепата на институциите. Благодарни сме, че тази инициатива има подкрепата на Столична Община, кмета на район Слатина и дирекция „Зелена система“, които подкрепиха идеята да положим заедно началото на ежегодно засаждане на дръвчета в райони, които имат нужда от залесяване.

Втория етап на проекта обхваща ефективни и широкомащабни политики в борбата срещу пластмасовите торбички за еднократна употреба. Компанията разработи и е в процес на въвеждане на пазара на собствена марка 100% органични – биоразградими и компостируеми торбички за еднократна употреба под марката #ПОСАДИ БЪДЕЩЕ. 

Продуктът e съвместно разработен с българо-италианската компания DMD Consult 1 Ltd. www.webtc.eu – представител на изявения италиански производител на 100% органична биопластика от възобновяеми източници, SIPA Management Srl., www.sipamgmt.com.

SIPA е водещ и един от първите производители на 100% органични фолиа за пакетиращата индустрия в световен план. Фабриката работи в областта на биопластиката над 10 години и залага изцяло на възобновяеми (органични) суровини, и произвежда крайни изделия по собствена, патентована технология BIOCARTENE® и SIPABIO®.

Партньорът ни е една от двете фабрики в Европа, които работят с картофено нишесте и постигат  качествен, устойчив и безопасен продукт, който е алтернатива на конвенционалната пластмаса и в същото време е реален, и достъпен инструмент за осъществяване на политиката на Европейския съюз за Кръгова икономика.

Проучвания на редица правителствени и неправителствени организации, сред които United Nation,  EU Committee,  World Economic Forum, Water Environment Federation, World Wide Fund for Nature (WWF), Plastic Oceans Trust, Ocean Conservancy и др., показват, че над 8 милиона тона от пластмасови отпадъци отиват в океаните всяка година.

3.5 милиона тона от тях се генерират само от пластмасови торбички!

Попаднали в Световния океан, те са заплаха за здравето и живота на планетата, както на морските обитатели, така и на сухоземната фауна, и на човека. Генерираните отпадъци са пряка причина за промените в Климата.

В Европа – по данни на Европейския парламент и представители на „зелените партии“:

  • 100 милиарда торби се консумират в Европа годишно (информацията се отнася само за държавите-членки на ЕС)
  • Поради ненавременното и непълно прилагане на Директива 2015/720 от държавите-членки на ЕС, прогнозата е, че до 2020 г. обемът ще се увеличи до 111 милиарда торби/годишно;
  • 70% от пластмасата става отпадък, тъй като основната част е включена в опаковки за еднократна употреба;
  • 70% от пластмасите като отпадъци се генерират от пластмасови торбички за еднократна употреба.Превъртане: хоризонтално: Средно ЕС консумира 217 торби на глава от населението, като страни като Ирландия, Франция и Италия използват между 20 и 100, а други страни между 400 и 600

*Цитирано изявление на Margrete Auken, Green MEP пред европейския парламент по въпросите на законодателството.

Отрасълът биопластика има голям потенциал, предвид европейските директиви относно въвеждането на регулаторни ограничения върху използването на пластмаси, особено по отношение на опаковките за еднократна употреба.

Целите за намаляване на пластмасовите торбички за еднократна употреба за всяка държава-членка на ЕС без изключение са:

  • До 31 декември 2019 г. – потребление на макс. 90 торби на човек годишно
    • До 31 декември 2025 г. – потребление на макс. 40 торби на човек годишно

Нашият продукт #ПОСАДИ БЪДЕЩЕ е решение за поетапното извеждане на пластмасовите, окси-разградимите и миксирани пластмасови торбички за еднократна употреба от пазара.

Предвид мащабите и консуматорския характер на човека, въвеждането на избраната от нас алтернатива и нейното налагане в ежедневието на потребителите, е част от нашата бизнес стратегията с дългосрочен характер. Продуктът дава отговор на казусите свързани с разделното събиране; рециклирането и индустриалното компостиране, тъй като е един от малкото, които се компостират при домашни условия, заедно с битовия отпадък. Превърнал се в компост, той е източник на суровина за аграрната икономика.

Орбико Груп е международна организация, която обхваща територията от Балтийско до Черно море в 20 страни. Стартирайки, днес в България и по-етапно изграждайки мрежа за реализация на 100% органичните ни торбички за еднократна употреба, ние ще спомогнем Европейския съюз, а и държави в Европа, които не са членки, в осъществяването на Пакета за Кръгова икономика и постигане на целите за редуциране на пластмасовите торбички за еднократна употреба.

Съвместявайки двете направления, изграждаме дългосрочна визия на зелена кампанията с устойчиво развитие.

Гаранцията за успешната реализация на проекта е в синергията на бизнес стратегията по реализация на 100% органични торбички, превръщащи се в компост и зелена кампания за ежегодно залесяване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Представената дългосрочна кампания има пряко отношение към опазването на околната среда, въздуха и здравето на населението.  Основната целева група е социума (населението), което е в пряка зависимост от потребяваните природни ресурси и тяхното въздействие върху природата.

ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: регионален

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОМПАНИЯТА-ИНИЦИАТОР: ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: Орбико Груп е водещ дистрибутор на голям брой качествени и световно известни продукти в областта на козметиката, хранителните и нехранителни продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки и др. Поддържането на такава обширна и разнообразна гама от брандове и продукти в нашето портфолио изисква изключителна гъвкавост, устойчивост на непрекъснати промени, адаптивна организация, непрестанно инвестиране в развитието на човешките ни ресурси и в брандовете от нашето портфолио.

Целта ни е да генерираме устойчив бизнес растеж и да допринасяме за положителните резултати на нашите бизнес партньори и продуктите, които дистрибутираме. Клиенти на Орбико Груп са някои от най-известните участници на пазара, големи мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии и аптеки до независими местни търговци, B2B предприемачи и специализирани канали за продажба.

С екип от професионалисти ние предлагаме цялостни и всеобхватни бизнес решения за продажби, логистични услуги, маркетинг и бранд мениджмънт за цялата гама от нашето портфолио. Всички бизнес решения и действия на ръководството са изцяло съобразени с визията, мисията, принципите и ценностите на компанията.

„Нашите ценности са нашата идентичност“ | “Our values – our identity”

Ръководени от мисията и ценностите си, ние ежедневно отстояваме принципите си:

Високо ценим желанието за лично усъвършенстване

Имаме страст за успех

Насърчаваме личното отношение в работния процес

Ние вярваме в хората

Настроени сме към промени

Отнасяме се с честност и почтеност

Подхождаме с уважение към всички хора – Ние сме социално отговорна компания!